Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ιστορία της υγείας: ψηφιακές συλλογές εικόνων και ήχων

Zs5glQUD_400x400

Το πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της υγείας υποστηρίζεται πλέον από πλούτο ανοικτών ψηφιακών πηγών, προσιτών τόσο για ερευνητική όσο και για διδα-κτική αξιοποίηση. Σημαντικοί ερευνητικοί φορείς, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία και ερευνητικά κέντρα, κάτοχοι συλλογών παρέχουν εξαιρετικά μεγάλο πλού-το από εικόνες και ηχητικά δεδομένα στους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδι-κτύου. Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένοι από τους σημαντικότερους σχετικούς πόρους.

Το Wellcome Trust, ο σημαντικότερος χρηματοδότης της έρευνας στην Βρετα-νία, χρηματοδοτεί την Wellcome Collection, οργανισμό που πραγματοποιεί σειρά δραστηριοτήτων και διαθέτει πολλές φυσικές συλλογές μεταξύ των ο-ποίων και την Wellcome Library. Ως φορέας, η βιβλιοθήκη στηρίζει την έρευνα στην παγκόσμια και διαχρονική ιστορία της ιατρικής και της υγείας. H Wellcome Library διαθέτει στο διαδίκτυο μέσω της πύλης Wellcome Images ψηφιοποιημένη συλλογή περισσότερων από 170.000 εικόνων, ιστορικών και σύγχρονων, γύρω από τις θεματικές της κοινωνικής και ιατρικής ιστορίας, της περίθαλψης και των σύγχρονων βιοϊατρικών επιστημών.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfBCGkE1h40

Η Osler Library of the History of Medicine, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του McGill University του Μόντρεαλ, στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης περιλαμβά-νει κατάλογο ψηφιακών συλλογών εικόνων σε ερευνητικούς φορείς στην Α-μερική και την Ευρώπη. Από αυτές τις ιστοσελίδες παρέχεται πρόσβαση σε α-πεικονίσεις γύρω από την ιστορία της υγείας και της ιατρικής.

Η New York Academy of Medicine, ένας από τους αρχαιότερους φορείς της πόλης, εκτός από την πλούσια βιβλιοθήκη και το μεγάλο εύρος των δραστη-ριοτήτων που συνδέουν την υγεία και την κοινωνία, διαθέτει αξιόλογες φυσι-κές και ψηφιακές συλλογές. Μεταξύ των τελευταίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-ρουσιάζει η συλλογή ηχητικού υλικού The NYAM Lectures: Medical Talks by Eminent Speakers, με διαλέξεις και εκδηλώσεις λόγου, που είχε διοργανώσει η NYAM κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Σε αυτές τις εκδηλώσεις εί-χαν λάβει μέρος ορισμένες από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της ε-ποχής, όπως η Margaret Mead και ο Norbert Wiener.

Κατερίνα Γαρδίκα, Πανεπιστήμιο Αθηνών

(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments are closed.