Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Εργαστήρια εκπαίδευσης στο εργαλείο εισαγωγής του μητρώου, στο πλαίσιο του έργου ARIADNE

Στα τέλη του Ιανουαρίου 2014 διοργανώθηκαν και διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία δύο εργαστήρια εκπαίδευσης συμμετεχόντων στο έργο, πιο συγκεκριμένα αυτών που χρησιμοποιούν το μοντέλο που αναπτύχθηκε. Το έργο ARIADNE έχει στόχο τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στο χώρο της αρχαιολογίας, οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, πληροφοριακών πόρων και πηγών, μεταδεδομένων καθώς επίσης και λεξιλογίων που έχουν παραχθεί από αρχαιολογικούς φορείς στην Ευρώπη. Το πρώτο εργαστήριο διεξήχθη στη Χάγη στις 13-14 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο στη Ρώμη στις 20-21 Ιανουαρίου.

 

Τα εργαστήρια διεξήχθησαν σε δύο μέρες. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με μια συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου που έχει αναπτυχθεί, καθώς και των επιμέρους κλάσεων και στοιχείων που περιλαμβάνει ώστε να λυθούν απορίες που μπορεί να υπήρχαν. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη παρουσίαση του ίδιου του συστήματος και συζητήθηκε η πορεία εισαγωγής των δεδομένων. Έπειτα οι συμμετέχοντες άρχισαν να εισάγουν τα δεδομένα τους στο ίδιο το σύστημα με αποτέλεσμα την παραγωγική ανάπτυξη σχολίων και παρατηρήσεων για τη βελτίωση του συστήματος καθώς και του μοντέλου με βάση το οποίο έχει δημιουργηθεί.

Την δεύτερη ημέρα των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες που παρέχουν περιεχόμενο παρουσίασαν τα δεδομένα τους και σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα στο ίδιο το σύστημα, ανέπτυξαν προβληματισμούς που ίσως δημιουργήθηκαν κατά την εισαγωγή τους και συζήτησαν εκ νέου τρόπους προόδου.

Σκοπός των εργαστηρίων αυτών ήταν η εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος ώστε μετά το πέρας τους να έχουν την ικανότητα να αξιολογούν από μόνοι τους σε ποια κατηγορία ανήκουν τα δεδομένα τους με βάση τις δοσμένες κατηγορίες του μητρώου.

Ελένη Αφιοντζή, Δήμητρα-Νεφέλη Μακρή, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»

Comments are closed.