Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση ψηφιακών πόρων, μεθόδων και εργαλείων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακών Ερευνητικών Υποδομών για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DARIAH-ERIC) διενεργεί έρευνα με αντικείμενο τη χρήση ψηφιακών πόρων, μεθόδων και εργαλείων από τους ερευνητές και τις απαιτήσεις τους από τις ψηφιακές υποδομές. Η έρευνα διεξάγεται σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες και απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές που είτε χρησιμοποιούν είτε ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά δεδομένα ή πηγές, μεθόδους και εργαλεία για την έρευνά τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο ή την ειδικότητά τους. Πραγματοποιείται από διευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας, με τη στήριξη των εθνικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ψηφιακών ερευνητικών υποδομών, όπως το Δίκτυο Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ) στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά είναι:

http://surveys.dcu.gr/index.php/383412/lang-el

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε περίπου δέκα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, και, εν συνεχεία, για την προώθησή του σε συναδέλφους σας. Η συμμετοχή σας θα συμβάλει στην κατανόηση των ψηφιακών αναγκών των ερευνητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τόσο συνολικά στην Ευρώπη όσο και ειδικότερα στη χώρα μας.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.