Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

PARTHENOS | Common Policies and Implemenatation Strategies

WP 3 – COMMON POLICIES AND IMPLEMENTATION STRATEGIES_1WP 3 – COMMON POLICIES AND IMPLEMENTATION STRATEGIES_2

H ομάδα της Ακαδημίας Αθηνών συμμετέχει σε δράσεις που εντάσσονται σε ολόκληρο το φάσμα του προγράμματος PARTHENOS. Μία από τις δράσεις αυτές είναι το πακέτο εργασίας WP3 – Common policies and implementation strategies. Το πακέτο εργασίας WP3 αφορά την επεξεργασία και υιοθέτηση κοινών πολιτικών και στρατηγικών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων των ανθρωπιστικών επιστημών στο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Η ομάδα της Ακαδημίας Αθηνών συμμετέχει στη δράση 3.4 του πακέτου, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του παραδοτέου D3.3 – Foresight study and interdisciplinary research agenda. Το παραδοτέο είναι μια μελέτη πρόβλεψης για την υλοποίηση των στόχων του πακέτου εργασίας. Η μελέτη, εκτός από τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις άλλες δράσεις του πακέτου εργασίας και άλλων πακέτων εργασίας του PARTHENOS, και παρουσιάζει μια λεπτομερή εκτίμηση για την εξέλιξη των ψηφιακών ερευνητικών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στη μελέτη της πολιτισμικής κληρονομιάς σε βάθος δεκαετίας. Με βάση αυτή την εκτίμηση, υποδεικνύει την υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών παρεμβάσεων εκ μέρους ακαδημαϊκών, ερευνητικών και χρηματοδοτικών φορέων στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης και καινοτόμου διευρωπαϊκής προσέγγισης των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.
Η έρευνα για την υλοποίηση της μελέτης βασίζεται, εκτός των άλλων, στη διενέργεια συνεντεύξεων με ερευνητές από ολόκληρο το ανάπτυγμα των ανθρωπιστικών επιστημών, στη διάρκεια των οποίων εξετάζονται κριτικά η πορεία, τα προβλήματα, οι ανάγκες και η πιθανή εξέλιξη των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Γιώργος Τζεδόπουλος, Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

(Visited 14 times, 1 visits today)

Comments are closed.